Skip to main content

Verilerin Saklanması ve İşlenmesine Dair Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE YURT DIŞINA AKTARIMINA DAİR AÇIK RIZA BEYANI

“AYDINLATMA METNİ”nin tamamını okudum, anladım ve S.S. Genedos Gayrimenkul İşletme Kooperatifi tarafından tarafından AÇIKalan.ART projesi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerimi ne şekilde işlediği, yurt dışına aktardığı ve açık rızanızdan dilediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.
Bu kapsamda belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçla ve sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilerek yurt dışına aktarılmasına özgür irademle onay verdiğimi, Genedos Kooperatifi tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi, aşağıda belirttiğim tercihlerim doğrultusunda Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Kendime ait kişisel veriler için; kişisel verilerimin Genedos Kooperaitifi tarafından işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına açık rızam bulunduğunu..

Onaylıyorum

Onaylamıyorum

Genedos Kooperatifi  KVKK Onayı AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ahatlı Köyü, Hacıveliler Mevkii Kaş/Antalya adresinde mukim S.S. Genedos Gayrimenkul İşletme Kooperatifi (Genedos) tarafından hazırlanmıştır.

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Kişisel veriler direkt gerçek kişilerden toplanmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri kanunda özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanmıştır. Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Genedos Kooperatifi tarafından farklı platformlarda gerçekleştirilen eğitim programları sırasında katılımınızın sağlanması ve kayıt altına alınması amacıyla paylaştığınız kişisel verileriniz (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf, COVID-19 Aşı ve/veya PCR testi sonucu, video kaydı) eğitim katılım listesi (otomatik olmayan yöntem) üzerinden Genedos Kooperatifi tarafından sosyal yardım faaliyetlerinin yürütülmesi ile eğitim çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması amaçlarıyla, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında belirtilen “açık rıza” hukuki dayanağıyla işlenecektir; aynı amaçlarla tedarikçilerimize, bağışçılarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır; ayrıca katılımlarımız arasındaki iletişimin ve işbirliğinin sağlanması maksadıyla ad-soyad ve iletişim bilgileriniz programa katılan diğer kişilerle paylaşılacaktır.

Bu konu hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre yazılı olarak Genedos Kooperatifi’nin posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.
Aydınlatma metnini okudum, anladım 

Onaylıyorum

Onaylamıyorum